Reports

รายงานการประเมินสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง

Business Assessment Report, Guangxi Zhuang Autonomous Region รายงานการประเมินสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง...

รายงานข้อมูลการผลิตชาดำของประเทศจีน ประจำเดือนมีนาคม ปี 2019

  China Monthly Export Report on Black Tea รายงานข้อมูลการผลิตชาดำของประเทศจีน...

รายงานข้อมูลการส่งออกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศจีน ประจำปี 2019

    China Monthly Export Report Alcoholic Drinks 2019 รายงานข้อมูลการส่งออกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศจีน...