(แฟ้มภาพซินหัว: แพทย์ชนบทที่เข้าไปรักษาผู้คนในหมู่บ้านถานเหลียง อำเภอซิ่งเย่ เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ทางตอนใต้ของจีน เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2020)

ปักกิ่ง, 20 ก.ค. (ซินหัว) — รายงานประจำปีของสถาบันบัณฑิตแพทยศาสตร์จีนเปิดเผยว่า การสาธารณสุขจีนพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนับตั้งแต่การปฏิรูประบบการแพทย์และการดูแลสุขภาพครั้งใหม่ที่เริ่มขึ้นในเดือนมีนาคม 2009

รายงานการพัฒนาว่าด้วยการปฏิรูปสุขภาพในประเทศจีน (2020) ระบุว่า อายุขัยเฉลี่ยของประชาชนเพิ่มขึ้นจาก 74.8 ปีในปี 2009 กลายเป็น 77.3 ปีในปี 2019

ในช่วงเวลาเดียวกัน จีนเห็นว่าอัตราการตายของมารดาลดลงจาก 31.9 รายต่อ 100,000 คนมาอยู่ที่ 17.8 รายต่อ 100,000 คน ขณะที่อัตราการตายของทารกลดลงจาก 13.8 รายต่อ 1,000 คนมาอยู่ที่ 5.6 รายต่อ 1,000 คน

การเข้าถึงและความเท่าเทียมกันในการได้รับบริการด้านสุขภาพของประชาชนในประเทศจีนมีการพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพให้แก่พลเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ

รายงานชี้ว่าสัดส่วนของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพโดยรวมของประเทศลดลงจากร้อยละ 37.5 ในปี 2009 มาอยู่ที่ร้อยละ 28.4 ในปี 2019

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.