(แฟ้มภาพซินหัว : รวงข้าวในนาในพื้นที่แคว้นปกครองตนเองเอี๋ยนเปียน กลุ่มชาติพันธุ์เกาหลี มณฑลจี๋หลินทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน วันที่ 10 ก.ย. 2020)

ปักกิ่ง, 16 ก.ย. (ซินหัว) — หนังสือเวียนที่เผยแพร่บนเว็บไซต์รัฐบาลกลางของจีน เมื่อวันอังคาร (15 ก.ย.) ระบุว่ารัฐบาลทุกระดับควรดำเนินนโยบายปกป้องที่ดินทำกินอย่างเข้มงวดที่สุด พร้อมทั้งปราบปรามกิจกรรมใดๆ ที่เป็นการรุกล้ำที่ดินทำกิน

หนังสือเวียนที่ออกโดยสำนักงานทั่วไปแห่งคณะรัฐมนตรีจีน ระบุว่าเพื่อหล่อเลี้ยงประชากรจีนทั้ง 1.4 พันล้านคน รัฐบาลทั่วประเทศจะต้องดำเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการปกป้องที่ดินทำกิน

ช่วงหลายปีที่ผ่านมา จีนได้กำหนดนโยบายและมาตรการจำนวนหนึ่งเพื่อปกป้องที่ดินทำกิน ทว่ายังคงมีการครอบครองที่ดินทำกินอย่างผิดกฎหมายในบางพื้นที่

ทางการท้องถิ่นควรสั่งห้ามการครอบครองพื้นที่เพาะปลูกอย่างผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเพื่อการปลูกป่า การปรับปรุงภูมิทัศน์ และการก่อสร้างที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

นอกจากนั้นรัฐบาลควรปราบปรามการครอบครองที่ดินทำกินอย่างผิดกฎหมายและการใช้ที่ดินโดยมิชอบอื่นๆ อาทิ การสร้างแนวเขตสีเขียวขนาดกว้างและการขยายเขตอนุรักษ์ธรรมชาติอันเป็นโทษต่อที่ดินทำกิน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.