ปักกิ่ง, 13 ม.ค. (ซินหัว) — สีจิ้นผิง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) เน้นย้ำการตรวจสอบและการกำกับดูแล “การใช้อำนาจ” พร้อมเรียกร้องให้รักษาความมั่นคงในการบริหารปกครองพรรคฯ อย่างเคร่งครัดและเต็มรูปแบบ

สี ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีและประธานคณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลาง (CMC) ด้วยนั้น เอื้อนเอ่ยวาทะข้างต้นระหว่างกล่าวสุนทรพจน์ ณ การประชุมเต็มคณะครั้งที่ 4 ของคณะกรรมการกลางการตรวจสอบวินัยพรรคคอมมิวนิสต์ (CCDI) ชุดที่ 19 ซึ่งจัดขึ้นในกรุงปักกิ่ง เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (13 ม.ค.)

สีย้ำถึงการยึดมั่นและการพัฒนาระบบตรวจสอบของพรรคฯ และรัฐ พร้อมกระตุ้นการปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายต่างๆ ของพรรคฯ ด้วยความซื่อสัตย์ และมุ่งมั่นพิทักษ์ชัยชนะในการสร้างสรรค์สังคมมั่งคั่งระดับปานกลางในทุกด้าน รวมถึงการต่อสู้กับสงครามความยากจน

อนึ่ง การประชุมดังกล่าวมีสมาชิกคณะกรรมการกลางถาวรประจำกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคฯ เข้าร่วมด้วย ได้แก่ หลี่เค่อเฉียง หลี่จ้านซู วังหยาง หวังฮู่หนิง และหานเจิ้ง โดยมีจ้าวเล่อจี้ หนึ่งในสมาชิกและประธานคณะกรรมการกลางการตรวจสอบวินัยพรรคฯ เป็นประธาน

“มีการบรรลุความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์และสดใหม่ ซึ่งเป็นหลักประกันการบริหารปกครองพรรคฯ อย่างเคร่งครัดและเต็มรูปแบบ โดยทั้งหมดเกิดขึ้นจากความพยายามบวกกับความมุ่งมั่นและความกล้าหาญอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน นับตั้งแต่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯ (NCCPC) ครั้งที่ 18”

“พรรคฯ ได้บุกเบิกหนทางที่อำนวยความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของพรรคฯ พร้อมกับผดุงอำนาจและหลีกเลี่ยงวัฏจักรของความรุ่งเรืองและความตกต่ำแห่งประวัติศาสตร์ได้เนิ่นนาน ทั้งยังจัดตั้งชุดระบบที่ทรงประสิทธิภาพสำหรับการกำกับดูแลอำนาจและการบังคับใช้ระเบียบและกฎหมาย”

สีย้ำถึงการเสริมความสามารถในการควบคุมดูแลทางการเมือง เพื่อประกันการบังคับใช้อำนาจของสถาบันต่างๆ พร้อมเรียกร้องความทุ่มเทยิ่งขึ้นเพื่อยกระดับการควบคุมดูแลภารกิจการพิทักษ์ชัยชนะในการสร้างสรรค์สังคมมั่งคั่งระดับปานกลางในทุกด้านและการต่อสู้กับสงครามความยากจน

นอกจากนั้นสียังย้ำถึงความพยายามใช้อำนาจในทางที่ขาวสะอาด ยุติธรรม และเป็นไปตามกฎหมายด้วย

สีกล่าวถึงการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในพื้นที่ยากจนและบ่อนทำลายผลประโยชน์ของประชาชน รวมถึงการพุ่งเป้าหมายไปยังวิถีปฏิบัติของระเบียบวิธีต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อตัวระเบียบวิธีและระบบบริหารการบรรเทาความยากจนตามเป้าหมายที่วางไว้

“ควรเพิ่มความมุมานะในการจัดการปัญหา ‘ทุจริตยิบย่อย’ ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดจน “ร่มคุ้มกัน” ที่คอยปกป้องการกระทำของกลุ่มอาชญากรรม และ ‘อุปสรรคขวางกั้น’ การบังคับใช้นโยบายที่มุ่งให้ประโยชน์แก่ประชาชน”

สีได้ออกคำสั่งให้เดินหน้าความพยายามปราบปรามเจ้าหน้าที่ผู้ก่อการทุจริต ตั้งแต่ระดับล่างอย่าง “แมลงวัน” ไปจนถึง “เสือ” ที่มีตำแหน่งสูงส่ง พร้อมเรียกร้องสมาชิกพรรคฯ ตระหนักรู้ลักษณะการต่อสู้กับการทุจริต ซึ่งหนักหน่วง ซับซ้อน ยากเย็น และใช้เวลานานอย่างมีสติ

ขณะเดียวกันสีสำทับถึงการลงโทษเจ้าหน้าที่ผู้ก่อการทุจริตที่ไม่รู้จักยับยั่งชั่งใจนับจากการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯ ครั้งที่ 18 และกรณีทุจริตที่ขัดขวางการบังคับใช้ทฤษฎี แนวทาง หลักการ และนโยบายของพรรคฯ หรือทำลายรากฐานการบริหารปกครองของพรรคฯ

“ควรดำเนินมาตรการอันเข้มงวดเพื่อแก้ไขปัญหาทุจริตที่อยู่เบื้องหลังความเสี่ยงต่างๆ ขจัดการรับสินบนในภาคการเงินและรัฐวิสาหกิจ เสริมสร้างการบริหารทรัพยากรและสินทรัพย์ของรัฐ และต่อสู้กับการทุจริตที่แฝงอยู่ตามความเสี่ยงด้านหนี้สินของรัฐบาลท้องถิ่น”

“ควรมีการสอบสวนและลงโทษการฉ้อฉลในสถาบันการแพทย์ ปรับปรุงระบบตรวจสอบสินทรัพย์ของรัฐในต่างประเทศ และเสริมสร้างการควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ผู้นำทุกระดับ”

สีขอให้ผลักดันระบบที่มีการประสานงานกัน ซึ่งต้องเป็นระบบที่เจ้าหน้าที่รัฐจะไม่กล้า ไม่สามารถ และไม่ปรารถนาจะกระทำการใดๆ ที่เป็นการทุจริต โดยต้องยกระดับระบบควบคุมดูแลพรรคฯ และรัฐ รวมถึงปฏิรูประบบตรวจสอบและกำกับดูแลวินัยอย่างทั่วถึง

“การควบคุมดูแลภายในพรรคฯ ควรมีบทบาทสำคัญ” สีกล่าว “เน้นการประสานพลังควบคุมดูแลโดยสภาผู้แทนประชาชนต่างๆ กอปรกับการถ่วงดุล การบริหาร ตุลาการ การตรวจสอบบัญชี การบัญชี สถิติ สาธารณะ และมติมวลชน”

ด้านจ้าวเล่อจี้ ประธานการประชุมฯ กล่าวว่าสุนทรพจน์ของสีมีความสำคัญยิ่งยวดต่อการบริหารปกครองพรรคฯ อย่างเข้มงวดและเต็มรูปแบบยิ่งขึ้น โดยหน่วยงานของพรรคฯ ทุกระดับ สมาชิกพรรคฯ และเจ้าหน้าที่รัฐ ควรปฏิบัติตามโอวาทของสี ตลอดจนเสริมสร้างและพัฒนาชัยชนะอันสมบูรณ์ในการต่อสู้กับการทุจริต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.