(แฟ้มภาพซินหัว : นกเกรต คิสคาดี ในป่าดิบชื้นแอมะซอน เมืองมาเนาส์ ประเทศบราซิล วันที่ 12 ธ.ค. 2013)

บราซีเลีย, 28 ส.ค. (ซินหัว) — ผลสำรวจจากสหพันธ์ธนาคารแห่งบราซิล (Febraban) ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดี (27 ส.ค.) ระบุว่าชาวบราซิลราวร้อย 83 เห็นด้วยกับการดำเนินมาตรการที่เข้มงวดยิ่งขึ้น เพื่อต่อต้านการตัดไม้ทำลายป่าในป่าดิบชื้นแอมะซอน

การสำรวจข้างต้นที่จัดทำโดยบริษัทสำรวจความคิดเห็นอิเปสปี (Ipespe) พบว่าร้อยละ 67 ของผู้ตอบแบบสำรวจไม่เห็นด้วยกับการลดพื้นที่เขตอนุรักษ์ชนพื้นเมือง และร้อยละ 86 ต่อต้านการอนุญาตให้ทำเหมืองในเขตอนุรักษ์ชนพื้นเมือง

สหพันธ์ฯ อ้างผลสำรวจว่าชาวบราซิล “ให้ความสำคัญยิ่งยวดกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พิจารณาประเด็นเกี่ยวกับป่าแอมะซอนอย่างจริงจัง และตระหนักถึงความสำคัญของระบบนิเวศต่อประเทศ สังคม และชีวิตของพวกเขาอย่างมาก”

ผลสำรวจครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าประชาชน “มุ่งมั่นจะสนับสนุนฉันทามติวงกว้างที่ยกให้การก่อตั้งการปกป้องคุ้มครองป่าไม้และการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคเป็นแนวทางที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรก”

เมื่อถูกถามเกี่ยวกับอธิปไตยของบราซิลเหนือภูมิภาคแอมะซอน ชาวบราซิลร้อยละ 54 ชี้ว่าประชาคมระหว่างประเทศมีสิทธิเรียกร้องการสงวนพื้นที่ป่าไม้ ขณะร้อยละ 41 คิดว่าประเทศอื่นๆ ไม่ควรมีสิทธิมีเสียงในการออกความเห็นเกี่ยวกับนโยบายป่าไม้

นอกจากนั้นผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 77 เห็นว่ามีการทำลายป่าไม้เพิ่มมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ส่วนร้อยละ 14 คิดว่าอัตราการทำลายป่าไม้อยู่ในระดับเดิม และร้อยละ 48 คิดว่าการตัดไม้เป็นต้นตออันดับหนึ่งของการทำลายป่า ตามด้วยการแก่งแย่งที่ดิน (ร้อยละ 14) การทำฟาร์มปศุสัตว์ (ร้อยละ 11) และการทำเหมืองผิดกฎหมาย (ร้อยละ 11)

อนึ่ง การสำรวจครั้งนี้รวบรวมความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,200 คน และประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัฐของภูมิภาคแอมะซอนอีก 300 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.