• หน้าแรก
 • ประเด็นเด่น
 • Xinhua Silk Road
 • คลิปข่าว
 • คลังข่าวภาพ
 • สั่งแปลข่าว
 • สมัครสมาชิก
 • ติดต่อเรา
 • Log in
More

  ตารางเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ของสมาชิกแต่ละประเภท

  ประเภทสมาชิก/
  สิทธิประโยชน์
  ผู้ใช้ทั่วไป สมาชิกลงทะเบียน สมาชิก VIP
  (เฉพาะองค์กรเท่านั้น)
  สมาชิก VVIP
  (เฉพาะองค์กรเท่านั้น)
  ข่าวภาษาไทย
  การเข้าถึง เฉพาะหน้าแรก
  การคัดลอก
  ข่าวต้นฉบับ
  การเข้าถึง
  การคัดลอกข้อความ
  การดาวน์โหลดภาพ ขนาดเล็ก ขนาดปกติ ขนาดปกติและขนาดต้นฉบับ
  การดาวน์โหลดคลิป
  การสั่งแปล
  อื่นๆ สั่งแปลข่าว
  มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  สั่งแปลข่าว
  มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  สั่งแปลข่าวได้ฟรี
  ตามข้อตกลงในสัญญา
  คลังข่าวภาพ
  การเข้าถึง เฉพาะหน้าแรก ขนาดเล็ก ขนาดปกติ ขนาดปกติและขนาดต้นฉบับ
  การดาวน์โหลด ขนาดเล็ก ขนาดปกติ ขนาดปกติและขนาดต้นฉบับ
  อื่นๆ เข้าถึงภาพพิเศษ
  วิดีโอ
  การเข้าถึง เฉพาะหน้าแรก
  การดาวน์โหลด
  อื่นๆ เข้าถึงวิดีโอพิเศษ
  การสั่งแปล
  อื่นๆ สั่งแปลข่าว
  มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  สั่งแปลข่าว
  มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  สั่งแปลข่าวได้ฟรี
  ตามข้อตกลงในสัญญา

  ระดับการเข้าถึงและสิทธิประโยชน์
  ของสมาชิกแต่ละประเภท

  สมาชิกแบบลงทะเบียน

  • อ่านข่าวเนื้อหาฉบับแปลภาษาไทย
      1,000+ ชิ้น/เดือน
  • อ่านข่าวภาพฉบับแปลภาษาไทย
      1,000+ ข่าว ชิ้น/เดือน
  • ชมวิดีโอ 100+ คลิป/เดือน
  • อ่านข่าวเนื้อหาภาษาต้นฉบับ
      500+ ชิ้น/เดือน
  • อ่านข่าวภาพภาษาต้นฉบับ
      500+ ชิ้น/เดือน
  • ใช้บริการสั่งแปลข่าวจากภาษาจีน
      และภาษาอังกฤษ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

  สมาชิก VIP
  (เฉพาะองค์กรเท่านั้น)

  • เข้าถึงข่าวเนื้อหาฉบับแปลภาษาไทย
      1,000+ ชิ้น/เดือน
  • เข้าถึงข่าวภาพฉบับแปลภาษาไทย
      1,000+ ชิ้น/เดือน
  • ดาวน์โหลดภาพ ในข่าวฉบับแปลไทย
      ได้ในขนาดปกติโดยไม่ติดลายน้ํา
  • เข้าถึงวิดีโอ 100+ คลิป/เดือน
  • เข้าถึงข่าวเนื้อหาภาษาต้นฉบับ
      500+ ชิ้น/เดือน
  • เข้าถึงข่าวภาพภาษาต้นฉบับ
      500+ ชิ้น/เดือน
  • ดาวน์โหลดภาพ ในข่าวภาษาต้นฉบับ
      ได้ในขนาดปกติโดยไม่ติดลายน้ํา
  • ดาวน์โหลดวิดีโอได้
  • ใช้บริการสั่งแปลข่าวจากภาษาจีน
      และภาษาอังกฤษ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

  สมาชิก VVIP
  (เฉพาะองค์กรเท่านั้น)

  • เข้าถึงข่าวเนื้อหาฉบับแปลภาษาไทย
      1,000+ ชิ้น/เดือน
  • เข้าถึงข่าวภาพฉบับแปลภาษาไทย
      1,000+ ข่าว ชิ้น/เดือน
  • ดาวน์โหลดภาพ ในข่าวฉบับแปลไทย
      ได้ในขนาดปกติโดยไม่ติดลายน้ำ
  • เข้าถึงวิดีโอ 100+ คลิป/เดือน
  • เข้าถึงข่าวเนื้อหาภาษาต้นฉบับ
      500+ ชิ้น/เดือน
  • เข้าถึงข่าวภาพภาษาต้นฉบับ
      500+ ชิ้น/เดือน
  • ดาวน์โหลดภาพ ในข่าวภาษาต้นฉบับ
      ได้ในขนาดปกติและขนาดต้นฉบับ
      โดยไม่ติดลายน้ำ
  • ดาวน์โหลดวิดีโอได้
  • ใช้บริการสั่งแปลข่าวจากภาษาจีน
      และภาษาอังกฤษ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
      ตามจํานวนที่ตกลงในสัญญา
  • เข้าถึงภาพพิเศษและวิดีโอพิเศษ
      ตามข้อตกลงในสัญญา