24 views

ไห่หนาน, 10 ก.ย. (ซินหัว) — อุทยานแห่งชาติป่าดิบชื้นไห่หนานเป็นวนอุทยานที่มีป่าดิบชื้นหนาแน่นที่สุด อยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุด และมีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ทั้งยังเป็นหนึ่งในป่าดิบชื้นที่มีความสำคัญของโลก และช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่เขตร้อนในประเทศจีน

อุทยานแห่งชาติป่าดิบชื้นไห่หนานครอบคลุมพื้นที่กว่า 4,400 ตารางกิโลเมตร (ราว 2.75 ล้านไร่) กินพื้นที่ราว 1 ใน 7 ของเกาะไห่หนาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.