14 views

หนานชาง, 17 ก.ย. (ซินหัว) — ภูเขายาซาน ตั้งอยู่ในอำเภอต้าอวี๋ เมืองก้านโจว มณฑลเจียงซีทางตะวันออกของประเทศจีน เมื่อมองจากที่ไกลๆ ภูเขาแห่งนี้มีรูปร่างคล้ายตัว “丫” อักษรจีนที่อ่านว่ายา จึงเป็นที่มาของชื่อนี้ เขตท่องเที่ยวภูเขายาซานครอบคลุมพื้นที่ราว 12,500 ไร่ ที่นี่มีการบูรณาการกิจกรรมสันทนาการกับพักผ่อนหย่อนใจ การท่องเที่ยวชนบท การวิจัยป่าไม้ รวมถึงกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่มคน

ช่วงหลายปีที่ผ่านมา เขตท่องเที่ยวแห่งนี้สร้างต้นแบบการท่องเที่ยวเพื่อบรรเทาความยากจน จัดตั้งโครงการร่วมกับประชาชนในท้องถิ่นภายใต้แนวคิด “ร่วมสร้าง ร่วมชนะ ร่วมแบ่งปัน” เสริมสร้างพลวัตให้แก่หมู่บ้านและฟื้นฟูทรัพยากรในพื้นที่อย่างครอบคลุม เอื้อประโยชน์ในหลายระดับ ผ่านการกระตุ้นการจ้างงานในเขตท่องเที่ยว การจัดสรรเงินปันผล ปรับปรุงธุรกิจโฮมสเตย์ เป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.